Noteikumi

Šo transportlīdzekļa Nomas līguma Vispārējo noteikumu nolūkiem (turpmāk tekstā Vispārējie noteikumi), piemērojamas turpmāk minētās definīcijas:

Līgums – automašīnas Nomas līgums, kuru noslēdzis iznomātājs un Nomnieks.

Nomnieks – juridiska vai fiziska persona, kā norādīts Līguma 1.2. pantā.

Puses – kopīga norāde uz Iznomātāju un Nomnieku.

Transportlīdzeklis – Līguma 2. pantā raksturotā automašīna.

Vispārējie noteikumi tiek piemēroti Līgumam, kurš noslēgts starp Iznomātāju un Nomnieku. Iznomātājs apliecina, ka viņam ir nepieciešamā pilnvara automašīnu iznomāšanai. Nomnieka, kurš ir juridiska persona, paraksts apstiprina likumīgās tiesības pārstāvēt Nomnieku, par kura pārstāvi viņš uzdevies, tad līguma parakstītājs pats kā fiziska persona uzņemas visas saistības, kas izriet no parakstāmā līguma.

 

1. Nomnieks apņemas atdot iznomāto transporta līdzekli saskaņā ar Pieņemšanas – nodošanas aktu SIA MARTEKS NOMA, Brīvības 2e/1, Jēkabpilī, no kura tas tiek iznomāts, ne vēlāk kā līgumā norādītajā laikā. Par līguma pagarināšanu vai pirmstermiņa pārtraukšanu Nomnieks rakstiski vai mutiski vienojas ar Iznomātāju. Gadījumā, ja transportlīdzeklis netiek atdots atpakaļ noteiktajā vietā un laikā, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības uzskatīt šo transporta līdzekli par nozagtu.

2. Nomnieks piekrīt, ka ir saņēmis transporta līdzekli labā tehniskā stāvoklī, pilnībā sagatavotu izmantošanai, tīru un bez jebkādiem bojājumiem, un saskaņā ar nomas automašīnas pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja Transporta līdzeklis tiek atgriezts netīrs, tad nomnieks apmaksā 30,00EUR (trīsdesmit EUR,00 centi), neieskaitot PVN 21%, par Transporta līdzekļa virsbūves mazgāšanu un salona tīrīšanu. Nomnieka pienākums ir veikt rūpīgu automašīnas vizuālā stāvokļa novērtējumu, jo vēlākie iebildumi (piemēram ”tas jau bija kad saņēmu”) sakarā ar redzamiem transporta līdzekļa defektiem netiks ņemtas vērā.

3.Transporta līdzeklim, kuru iznomā Nomnieks un kurš uzrādīts iepriekš, ir noformēta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, kā arī pārapdrošināšanas polise. Iznomātājs ir apdrošinājis šo transportlīdzekli pret bojājumiem, ugunsgrēkiem un zādzībām. Pašreizējie apdrošināšanas nosacījumi, kuri ir spēkā starp Iznomātāju un apdrošināšanas kompāniju, ir pieejami SIA MARTEKS NOMA.

4. Automašīnu nedrīkst izmantot:

4.1. Lai stumtu vai vilktu kādu citu transportlīdzekli vai treileri;

4.2. Lai pārvadātu preces, pārkāpjot muitas noteikumus, vai kādā citā nelikumīgā veidā;

4.3. Ja vadītājs ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā;

4.4. Autosporta sacīkstēs vai gatavojoties tām;

4.5. Autovadītāju apmācībai;

4.6. Braukšanai ārpus oficiāli marķētiem ceļiem.

5. Transporta līdzekļa izmantošana:

5.1. Transporta līdzekli atļauts vadīt Iznomātājam, kurš minēts Nomas līguma 1.2. punktā un kuram ir derīga autovadītāja apliecība, kas izdota ne mazāk kā pirms 2 gadiem.

5.2. Autovadītāja vecumam jābūt vismaz 21 gadam.

5.3. Transporta līdzekli atļauts vadīt Nomnieka pilnvarotai personai, kura atbilst 5.1. un 5.2. punktos minētajām prasībām, iepriekš saskaņojot to ar Iznomātāju, kurš norāda Pilnvarotās personas datus nomas līgumā.

5.4. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par viņa pilnvaroto personu, lai tā pakļautos vispārējiem noteikumiem, kas regulē šo līgumu.

5.5. Nomniekam atļauts nobraukt 500 km (pieci simti kilometri) dienā. Par katru nākamo kilometru virs pieci simti kilometriem Nomnieks maksā Iznomātājam 0,08 EUR (astoņi centi) un 21% Pievienotās vērtības nodokli, norēķinoties tūlīt pēc nomas perioda pēc piestādītā rēķina.

6. Nomnieks apņemas pēc Iznomātāja pieprasījuma samaksāt:

6.1. Iznomātājam ir tiesības prasīt Nomniekam iemaksāt drošības naudu uz nomas laiku. Drošības naudu Nomnieks iemaksā skaidrā naudā Iznomātāja kasē vai ar pārskaitījumu SIA MARTEKS NOMA bankas norēķinu kontā, kas tiek norādīts SIA MARTEKS NOMA piestādītajā rēķinā.

6.1.1. Iznomātājam ir tiesības no drošības naudas bezstrīdus kārtībā ieturēt visus šajā līgumā noteiktos maksājumus, kas nav savlaicīgi veikti, un segt Nomnieka radītos zaudējumus.

6.1.2. Ja Nomnieks ir izpildījis šī līguma noteikumus, Iznomātājs atmaksā drošības naudu pilnā apmērā, kas tiek norādīts rēķina.

6.2. Nomas maksu, saskaņā ar līgumā minētiem tarifiem, kas tiek aprēķināti atkarībā no dienu skaita no automašīnas izīrēšanas līdz tās atdošanas brīdim. Gadījumā, ja Nomnieks ir bijis iekļauts Avansa norēķinu kategorijā un, neatkarīgi kādu apstākļu spiests atgriež Iznomātājam automašīnu pirms noteiktā termiņa, tad avansā iekasētā nomas maksa netiek atmaksāta.

6.3. Automašīnas atgriešanas brīdī degvielas tvertnei jābūt pilnībā uzpildītai ar atbilstošas markas degvielu. Par katru iztrūkstošo degvielas litru Nomnieks apņemas maksāt 1,50EUR.

6.4. Pašriska summu 150EUR, ja automašīnas bojājumu apmērs neparedz tās atjaunošanu sākotnējā stāvoklī (automašīna tiek norakstīta kā nederīga dalībai satiksmē). Gadījumā, ja Nomnieks ir atzīts par vainīgu CSN (ceļu satiksmes negadījums) izraisīšanā, kas noved pie iznomātā transporta līdzekļa piespiedu dīkstāves, Nomnieks papildus maksā EUR 300-500 (Trīs līdz pieci simti EUR).

Ja Transportlīdzeklis netiek izmantots kā servisa maiņas automašīna, nomnieks iemaksā drošības naudu 200EUR (divi simti eiro) apmērā, kura tiek atgriezta 14 kalendāro dienu laikā pēc Transporta līdzekļa atgriešanas datuma Iznomātājam pie nosacījuma, ka Transporta līdzeklis tiek atgriezts tādā pat stāvoklī kāds tas bija pie tā saņemšanas. Ilgtermiņa nomas gadījumā, ja līgums tiek izbeigts pirms atrunātā termiņa, drošības nauda atgriezta netiek.

6.5. Braucot ar servisa maiņas automašīnu, Nomniekam ir jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi. Nomnieks ir materiāli atbildīgs par jebkādiem Latvijas Municipālās Policijas vai Valsts Ceļu Policijas uzliktajiem administratīvajiem sodiem, tajā skaitā arī ja ir fiksēts pārkāpums ar ceļa malās uzstādītajiem fotoradariem. Viņam arī ir jāmaksā par remontu, kas radies automašīnas ekspluatācijas laikā un nav attiecināms uz normālo nolietojumu (mehāniski bojājumi) un jāapmaksā izdevumi, kuri radušies avāriju dēļ. Iznomātājs var pieprasīt priekšapmaksu atbilstoši paredzētās nomas maksas summai un pašriska apjomam.

6.6. Pilnu summu par remontizdevumiem, ja bojājumi radušies nolaidības dēļ, alkohola vai narkotisko vielu lietošanas ietekmē vai Nomniekam nepildot šī līguma noteikumos.

6.7. Maiņas automašīnās ir uzstādīts oglekļa monoksīda detektors (reaģē uz cigarešu dūmu sastāvā esošo tvana gāzi). Par smēķēšanu automašīnas salonā (par to liecina detektora krāsas izmaiņa no bēšas uz zaļu vai melnu) Nomnieks maksā 50.00 EUR naudas sodu SIA MARTEKS NOMA kasē automašīnas atgriešanas brīdī.

6.8. Pilnu maksu par iznomātā transporta līdzekļa remontu gadījumā, ja transporta līdzeklis ir cietis ceļu satiksmes negadījumā, trešās personas ļaunprātīgas rīcības rezultātā vai cita veida nelaimes gadījumā un šie augstākminētie gadījumi nav reģistrēti policijā, kā arī ja par tiem nav informēts SIA MARTEKS NOMA.

6.9. Soda nauda par pazaudētiem automašīnas dokumentiem, numurzīmēm 50 EUR apmērā.

7. Soda naudu par pazaudētām iznomātās automašīnas atslēgām atbilstoši reālajām atslēgu atjaunošanas izmaksām.

8. Gadījumā, ja Nomnieks neizmanto transporta līdzekli, viņam ir jāveic piesardzības pasākumi (jāaizslēdz transporta līdzekļa durvis, jānoņem radio panelis utt.), lai novērstu iespējamus nelaimes gadījumus vai zādzības. Iznomātā transporta līdzekļa zādzības gadījumā, ja netiek atdotas transporta līdzekļa atslēgas, signalizācijas pults un/vai reģistrācijas apliecība un radio panelis, ja tāds automašīnā ir uzstādīts, kā arī ja nav ievērotas citas šī līguma prasības, Nomnieks ir atbildīgs par nozagto automašīnu vai nodarītajiem bojājumiem līdz pat pilnai automašīnas vērtībai.

9. Ja iznomātājs nosaka, ka nav iespējams novērtēt iznomātās automašīnas esošos bojājumus tās nodošanas brīdī (automašīna tiek atgriezta netīra, vai to nav iespējams novērtēt laika apstākļu dēļ, iznomātājam ir tiesības nomas līgumu slēgt pēc automašīnas mazgāšanas un tehniskās novērtēšanas.

9.1.Gadījumā, ja iznomātājs ir spiests pārņemt transporta līdzekļa fizisku valdījumu bez nomnieka klātbūtnes, vai arī nomnieks atsakās parakstīt pieņemšanas nodošanas aktu Transportlīdzekli atgriežot iznomātājam, tad Nomnieka iemaksātā drošības nauda tiek novirzīta Transportlīdzeklim atklāto defektu novēršanai, ieskaitot degvielas un atslēgu atjaunošanu.

10. Iznomātājs, kuram nav virsvadības pār transporta līdzekli, nevar būt atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies minētā transporta līdzekļa, vai tā piederumu tehnisku defektu, kā arī avāriju vai kādu citu iemeslu dēļ.

11. Nomnieks norēķinās par nomas automašīnas lietošanu skaidrā naudā, ar norēķinu karti vai bankas pārskaitījumu.

11.1. Gadījumā, ja Nomniekam ir negatīva kredītvēsture, iznomātājs ir tiesīgs maiņas automašīnu atteikt vai pieprasīt norēķināties avansā par visu plānoto nomas periodu.

12. Nekādi līguma labojumi un grozījumi nav spēkā, ja tie nav veikti rakstiski un abpusēji parakstīti, bet pušu tiesības un pienākumi, arī tās kuras nav atrunātas šinī līgumā, tiek izpildītas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

13.Strīdus izskatīšanas un tiesas vieta ir Latvijas Republika.

14. Iestājoties ceļu satiksmes negadījumam (CSN) vai citam Automašīnas bojāejas vai bojājuma gadījumam, Nomniekam ir jāveic šādas formalitātes – jāizsauc policija (tālr. 02/no mobilā 112), jāpaziņo Īpašniekam (tālr.29218624) un apdrošinātājam AAS Gjensidige (atlīdzību tālr. 65231581), pretējā gadījumā Nomnieks ir atbildīgs par visiem iespējamiem zaudējumiem pilnā apmērā. CSN Saskaņotais paziņojums tiek pieņemts tikai gadījumā, ja Nomnieks līdz lietas apstākļu pilnīgai noskaidrošanai un apdrošināšanas sabiedrības akceptam remontdarbu apmaksai, kā arī drošības naudu iemaksā pašriska summu atbilstošu apdrošināšanas polisē minētiem nosacījumiem.

15. Ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums un apdrošināšana nesedz Iznomātāja zaudējumus vai sedz tos nepilnā apmērā, automašīnas Īpašniekam ir tiesības piedzīt apdrošināšanas franšīzē (pašrisks) paredzēto summu un zaudējumus no Nomnieka.

16. Nomnieks atbrīvo Iznomātāju no jebkuru trešo personu iespējamajām prasībām, kas varētu rasties satiksmes negadījumos, ja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana kā atbildīgais nav minēts Iznomātājs.

17. Iznomātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Nomniekam vai trešajām personām automašīnas lietošanas rezultātā.